Okapi Aalstar: Forum [2.277] + project nieuwe zaal [4.000]

Post hier alle nieuwtjes en informatie over de Belgische indoor arena's.

Okapi Aalstar: Forum [2.277] + project nieuwe zaal [4.000]

Berichtdoor witn » wo 20 feb 2008, 19:03

Investeerder wil nieuwe basketbalzaal bouwen in Aalst

Stad ziet multifunctionele ruimte wel zitten
AALST - Het schepencollege en basketclub Okapi Aalstar zaten maandagavond rond de tafel over de te kleine capaciteit van het Forum. Okapi vond een investeerder die een nieuwe, multifunctionele zaal met een capaciteit van 4.000 plaatsen wil bouwen.

Okapi Aalstar dwong anderhalf jaar geleden de promotie af naar eerste klasse. Intussen staan al achthonderd mensen op de wachtlijst voor een abonnement. Basketbalmanager Danny Verhulst ambieert met zijn club een plaats aan de Belgische top en beseft dat uitbreiding een must is.

De club nam zelf het voortouw en vond een investeerder die het project wil steunen. Er werd een kijkje genomen in de Spiroudome van Charleroi, waar de zaal zesduizend plaatsen bevat. Aalstar ambieert een miniversie van de Spiroudome. Naast het basket zou er plaats zijn voor seminaries, vergaderruimten, loges, restaurants en boetieks. De stad is vragende partij voor een nieuwe fuifzaal en ook die zou in de nieuwe locatie kunnen worden ondergebracht. De basketbalclub heeft ook al een locatie op het oog in de Tragel, op nauwelijks 100 meter van Tragel Sport. De vervuilde grond vormt wel een hinderpaal, maar de sanering zou kunnen gebeuren in een termijn van zes maanden.

Manager Verhulst toont zich gematigd optimistisch over het onderhoud met het schepencollege. In eerste instantie wordt de werkgroep rond het basketbal opnieuw geactiveerd. Eerste Schepen Ann Van Den Steen (SP.A) zal de werkgroep coördineren en nog voor het Aalsterse carnaval de eisen vanwege het stadsbestuur over een polyvalente zaal kenbaar maken.

Voor 29 februari zou er een principeovereenkomst getekend worden tussen de basketbalclub en het stadsbestuur. Dan zal Okapi Aalstar ook de naam van de nieuwe investeerder publiek maken. Het project wordt begroot tussen de drie en vijf miljoen euro, naargelang de invulling. Maar Okapi heeft een complex voor ogen dat tegen de vijf miljoen euro zal aanleunen.

Tegen de zomer van 2010 zou Okapi Aalstar zijn intrek kunnen nemen in de nieuwe thuishaven. Vanuit politieke hoek lijken alle partijen het project te steunen. Burgemeester Ilse Uyttersprot (CD&V) toonde zich net als eerste schepen Ann Van Den Steen (SP.A) aangenaam verrast dat een grote firma in Aalst wil investeren en ook sportschepen Bart Van Lierde (CD&V) toonde zich gunstig gestemd. Schepen van Financiën Serge Grysolle (Open VLD) sprak zelfs over een prachtig initiatief en een goede zaak voor Aalst.

‘Ik reken erop dat onze politici woord houden en dan ziet het er positief uit’, besluit Danny Verhulst namens Okapi Aalstar.

Wim Redant (HNB) (10/01/2008)
witn
Beheerder
 
Berichten: 942
Geregistreerd: za 16 feb 2008, 11:52

Re: Project Nieuwe Basketzaal Okapi Aalstar

Berichtdoor witn » wo 04 maart 2009, 10:42

Dit zijn de laatste berichten over de nieuwe zaal:

Waarom het project-Okapi niet haalbaar is op Schotte'
De bouw van een nieuwe basket- en evenementenzaal blijft de meerderheid verdelen. Schepen van Mobiliteit Johan Stylemans (Open Vld) en schepen van openbare Werkn Ann Van de Steen (sp.a) maken samen brandhout van het voorstel-Schotte, gelanceerd door Marc Gielens (CD&V), voorzitter van SOLvA. De integrale tekst hieronder.
De industriële site Schotte-DuParc werd in het kader van de opmaak en goedkeuring van het Gewestelijk RUP Afbakening Stedelijk Gebied Aalst en van het gemeentelijk Structuurplan Aalst omgevormd van industriegebied naar 'Randstedelijk groengebied met dagrecreatieve en natuureducatieve functies.' Deze omvorming kwam er omwille van de ligging van deze zone. Ingeklemd tussen twee natuurgebieden (Osbroek en Gerstjens) en een beschermd parkgebied (het stadspark van Aalst).

Daarnaast werd reeds geruime tijd geleden gestart met de opmaak van een RUP Uitbreiding Stadspark waardoor de bedoelde site helemaal omgord wordt met randstedelijk groen. Voeg daarbij nog de visie om van de Dender vanaf Aalst een recreatief element te maken dan is het klaar en duidelijk dat grootschalige functies in deze zone weinig of niet haalbaar zijn. En voeg hierbij ten slotte de grote belangstelling van de Vlaamse overheid om dit natuurelement stelselmatig uit te breiden. (diverse gronden weren dootr de Vlaamse gemeenschap in deze buurt aangekocht of de aankopen door de stad werden gesubsidieerd).

Volgende vragen zijn aan de orde:

1. Kan de inplanting van sportinfrastructuur mogelijk zijn op de site Schotte?
Ja. De zonering dagrecreatie laat zeker toe dat infrastructuur voor out- en indoorsportactiviteiten mogelijk is. Als je de voorschriften strikt interpreteert zou je kunnen stellen dat een indoor-basketzaal daar mogelijk is want dit is toch een vorm van dagrecreatie.

In de inrichtingsschets voor de site is overigens ruimte voor een sportcomplex voorzien. Voor DuParc (zelfde voorschriften als voor Schotte) is trouwens een aanvraag ingediend voor een multifunctioneel sportcomplex. Die zaken zijn ook afgetoetst met de RO op Vlaams niveau.

Het volume van de gebouwen zal echter altijd moeten getoest worden aan de draagkracht van de omgeving. Deze draagkracht wordt met het voorziene bouwprogramma (zaal, fuifzaal, commerciële panden en een zeer grote parkeerinfrastructuur) ver overschreden.

Bouw- en milieuvergunningen zullen zeker gepaard gaan met de opmaak van een milieueffectenrapport (MER). Het halen van een gunstig MER is verre van waarschijnlijk. De bouw van een zaal van ruim 4.000 m2 en een capaciteit van ruim 4.000 toeschouwers zoals nu voorzien in het programma van Okapi, met daaraan gekoppeld een fuifzaal zoals door de stad gevraagd en en imense parkeerinfrastructuur op die plaats maakt is dan ook vrij onwaarschijnlijk te noemen.


2. Welke randvoorwaarden zijn mogelijk om de realisatie van een dergelijke zaal financieel rond te krijgen?
Uit de gegevens waarover we beschikken loopt de bouwkost van een dergelijke zaal vlug op tot om een bij de 400 à 500 miljoen oude Belgische frank. Hiervoor is de inbreng van private financiële middelen levensnoodzakelijk. Hiertoe vragen de investeerders logischerwijze een economische return in de vorm van investeringsmogelijkheden (winkels, woningen, kantoren, enz …). Een financiële compensatie dus.
Dergelijke bouwwerken zijn op de site Schotte uitgesloten.

Hierdoor valt de aantrekkelijkheid voor investeerders en bijgevolg de financiële haalbaarheid van een dergelijk project op deze plaats volkomen weg.

3. Kunnen naast wedstrijden ook bijkomende spektakels in deze zaal doorgaan zoals door Okapi en door de stad Aalst gewenst?
Cfr het huidige gebruik van de zaal Forum blijkt duidelijk de bedoeling dat in de nieuwe zaal bijkomende activiteiten zullen georganiseerd worden (fuiven, beurzen, zang- en dansspectakels, sportwedstrijden). Zowel Okapi als de stad zijn hierbij vragende partij. Dit betekent concreet dat het realistisch is dat deze zaal ten minste elk weekend in gebruik zal zijn van vrijdag tot en met zondag.

In de meeste gevallen zal het gaan om activiteiten die zich vooral ’s avonds en tot diep in de nacht zullen voltrekken. Er is echter nooit sprake geweest om op de site Schotte een op piekmomenten (meestal 's avonds laat) hoog bezoekersintensieve functie te gaan voorzien voor 4.000 bezoekers, waar inderdaad de multimodale bereikbaarheid in vergelijking met Tragel quasi onbestaande is en er dus veel autoparkeerplaatsen gaan vereist worden.

Dit zal eveneens zijn invloed hebben bij het MER onderzoek maar strookt in geen geval met de oorspronkelijke bedoeling van het gebruik van deze zone en niet de draagkracht van de omgeving.

4. Wat met de parkeermogelijkheden in deze omgeving?
Op bedoelde site is de buffering van wagens beperkt. Zelfs wanneer men toelating zouu krijgen om het volledige terrein te verharden dan nog zal de parkeercapaciteit onvoldoende zijn voor het beoogde gebruik.
Een aantal van 4.000 toeschouwers betekent dat er ten minste ten minste een buffering van 1.500 wagens dient voorzien te worden.

Bij optredens ligt dit op hetzelfde niveau omdat de capaciteit van de zaal op dat moment quasi gelijk blijft.. Bij beurzen dient deze nog veel groter te zijn. Een dergelijke grootschalige verharding in deze zone is niet haalbaar. Bovendien ligt deze site dermate geïsoleerd dat de parkeerinfrastructuur niet of nauwelijks kan gebruikt worden als randparking voor het centrum.

5. Mobiliteit ?
De site Schotte heeft twee toegangslijnen. De ene wordt gevormd door de as Désiré De Wolfstraat (éénrichtingsstraat langsheen het stadspark) en de Vilanderstraat samen met de Erembodegemstraat.
De andere lijn is Keppestraat en Hogeweg via Erembodegem Dorp die samenvloeien aan de Roomshofbaan.

Het gaat hier telkens om straten van let laagste niveau die eigenlijk enkel geschikt zijn voor lokaal bestemmingsverkeer. Het aanzuigen van een dergelijk aantal wagens (aan- en afrijden) door deze straten is onverantwoord. Niet alleen is dit dodelijk voor de leefbaarheid van de buurt maar bovendien is deze wegeninfrastructuur niet geschikt om een dergelijke capaciteit met pieken te verwerken.
Dit zijn enkel nog maar een vijftaloverwegingen waarom de inplanting van het door Okapi én de Stad Aalst beoogde gebouwencomplex op deze plaats onmogelijk is. Wellicht zijn er bij dieper onderzoek nog tal van andere overwegingen die dit negatieve standpunt staven.

Het is dan ook totaal onbegrijpelijk dat dergelijke pistesn ook al zijn ze het waard om op hun haalbaarheid getoetst te worden, zomaar de wereld worden ingestuurd zonder nog maar deze bemerkingen in overweging te nemen.

Voor de inplanting van een nieuwe multi-functionele zaal ten behoeve van ALLE Aalstenaars is er op dit ogenblik maar één haalbare locatie : de Tragelsite.

De voordelen van deze lokatie zijn legio.

1. De site is onderdeel van een goedgekeurd Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat reeds de schorsingsprocedure bij de Raad van State heeft doorstaan. De onderhandelingen tot het verwerven van de eigendommen van de klagers (Nieulandt en WDP), nochtans niet strikt nodig voor de realisatie van een evenementencomplex-basketbalzaal, zijn opgestart.

2. In dit RUP is de realisatie van een multifunctioneel complex voorzien.

3. In het RUP is de inplanting van commerciële panden mogelijk waardoor de financiële haalbaarheid quasi gegarandeerd wordt.

4. De site is eigendom van Intergem maar zowel intergem als de stad hebben een overeenkomst afgesloten waarbij de stad op korte termijn eigenaar kan worden van de site.

5. De site is vervuild omwille van de vroegere aanwezigheid van een gasfabriek maar zowel het oriënterend als het beschrijvend bodemonderzoek zijn afgerond.

6. OVAM zal wellicht in februari 2009 zijn goedkeuring geven aan het beschrijvend bodemonderzoek waarna een saneringsproject kan worden opgestart. OVAM voorziet hiervoor de nodige kredieten in zijn begroting van 2009.

7. Uit het saneringsdossier zal blijken waar, hoe en hoeveel er zal dienen gesaneerd en tegen welke kostprijs hiervoor zal dienen betaald. De stad en Integem samen voorzien hiertoe meer dan 3 miljoen euro.

8. Terwijl de sanering aan de gang is kunnen bouwplannen en vergunningen worden aan,gevraagd wat tot een belangrijke tijdswinst kan leiden.

9. De inplanting van een zaal op deze site achteraan ter hoogte van de Dender zorgt voor de nodige afscherming en het beheersen van geluidsoverlast naar de onmiddellijke buurt toe. Een Positief MER is hier zeker haalbaar.

10. De bereikbaarheid van het complex is optimaal. Spoorweg- en busstation bevinden zich op wandelafstand; tal van buslijnen doen de site aan; het stadscentrum is gelegen op wandelafstand; de site is perfect bereikbaar zowel vanaf de Ring van Aalst, als vanuit de richting Dendermonde-Sint Niklaas, als vanuit de richting E40, perfect bereikbaar. Deze bereikbaarheid zal nog worden verhoogd door de aanleg van twee rotondes op de Dendermondse Steenweg (2009) en de ondertunneling van het kruispunt Gentesteenweg-Siesegemlaan ( 2011) waardoor een, vrij doorgaande verkeerssituatie van en naar deze site toe wordt gerealiseerd.

11. De parkeermogelijkheden op en rond de site zijn bijzonder groot en voldoen ruimschoots voor een normale uitbating. Circa 150 plaatsen bovengronds op de “Intergem-site” zelf; 450 plaatsen op de randparking onder het viaduct ter hoogte van de Dendermondsesteenweg (principieel akkoord AWV); 900 plaatsen in de nieuwe parking van het station aan de Denderstraat die ’s avonds en in de weekends een zeer lage bezetting kent en dus optimaal kan worden benut; vele tientallen beschikbare plaatsen op de rest van de Tragelsite zelf of in de onmiddellijke omgeving.

Conclusie
De Tragelsite is een zone die voldoet aan quasi alle randvoorwaaarden.
Zich zeer goed bewust van het dringende karakter van dit dossier werken enkele mensen binnen de stadsdiensten dagelijks in alle stilte en ver van alle mediabelangstelling koortsachtig door om de vooropgestelde timing te halen, alle mogelijke problemen die bestaan of opduiken op te lossen of te ondervangen en tot een zo snel mogelijke realisatie van het project te kunnen komen.

Johan Stylemans Ann Van de Steen
Schepen Schepen


3 februari 09: De Blue Armada bij de burgemeester
Geschreven door Administrator
dinsdag, 03 februari 2009 13:08

Een delegatie van de Blue Armada werd gisteren te woord gestaan door de burgemeester, Bart Van Lysebeth (schepen van ruimtelijke Ordening en Planning, Sport en Gebiedsgerichte werking), Johan Stylemans (schepen van Leefmilieu, Mobiliteit, Patrimonium en Landbouw), Marc Gielens (voorzitter Solva, eigenaar site Schotte), Marc Cottyn (raadsman Okapi) en Danny Verhulst (ondervoorzitter Okapi).

Een pasklaar antwoord over de nieuwe zaal hebben we niet gekregen. We werden wel ingelicht over de technische kant van de zaak, zowel wat betreft de site Tragel als de site Schotte. Er werden vooralsnog geen oplossingen aangereikt, daarvoor moeten de betrokkenen samen verder naar een oplossing zoeken. Voor wat betreft de schouwburgopstelling in het Forum is een oplossing in de maak. De stad heeft een plan ter goedkeuring doorgestuurd naar de betrokken minister die schouwburgopstellingen en dergelijke toelaat.

De Blue Armada dankt iedereen voor de informatie, maar hoopt als supportergroepering dat de Stad Aalst samen met onze geliefde club constructief verder werkt om tot oplossingen te komen, zowel op korte als langere termijn. In die zin zijn gisteren wel beloftes gedaan.


Veel schot komt er daar ook niet in de zaak.
witn
Beheerder
 
Berichten: 942
Geregistreerd: za 16 feb 2008, 11:52

Okapi Aalstar: Forum [2.277] + project nieuwe zaal [4.000]

Berichtdoor Chimaera » za 07 maart 2009, 11:22

1. Fiche
Naam: Generali Forum
Adres/locatie: Albrechtlaan 115, 9300 Aalst
Totale zitcapaciteit: 2.277
Ingebruikname: 1992
Laatste verbouwing: 2012
Club: Generali Okapi Aalstar

2. Verdeling van de capaciteit:
1.792 zitplaatsen (in 2012 kwamen er twee hoektribunes bij met in totaal 156 zitjes)
400 business seats
85 zitplaatsen tribune restaurant (gebouwd in 2012)
364(?) staanplaatsen (afgeleid uit de vermelding van staanplaatsen onder "tickets" op de officiële clubwebsite enerzijds en anderzijds de via andere bronnen - vóór 2012 - gevonden totale capaciteit van 2.400 plaatsen)

3. Foto's:
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Bron: http://www.generaliokapiaalstar.be

4. Club:
Afbeelding
Naam: Okapi Aalstar (voor het faillissement in 2002: Okapi Aalst)
Kleuren: blauw-wit
Stichtingsjaar: 1954

7. Wegbeschrijving
E40 afrit 19 Aalst, richting Aalst volgen.
Aan de rotonde pijl richting Brussel volgen (2e straat rechts - Parklaan)
U rijdt voorbij de Delhaize en het stadspark.
Aan de eerste lichten rechtdoor, brug over.
Wanneer u over het viaduct bent, aan de lichten links, richting A.S.Z.
Na 250 m vindt u aan uw rechterzijde het Forum.
Chimaera
Beheerder
 
Berichten: 3705
Geregistreerd: wo 20 feb 2008, 23:38
Woonplaats: Brugge

Re: Forum [Aalst - 2.036]

Berichtdoor Zeno2 » di 10 maart 2009, 21:04

Zeer sfeervolle zaal die zijn beste tijd wel heeft gehad. Aalst heeft nood aan een nieuwe en grotere zaal.

Afbeelding
Zeno2
 
Berichten: 329
Geregistreerd: di 03 maart 2009, 20:37

Re: Forum [Okapi Aalstar - 2.036]

Berichtdoor Chimaera » di 21 jul 2009, 15:26

09/07/2009 Interview met voorzitter Edwin Schorreel en commercieel manager Danny Verhulst

...

Danny, hoe verloopt de soap rond de zaal? Zal de eventuele vergroting van deze huidige zaal er komen en hoe zit het met de bouw van de nieuwe zaal?
Er bestaan plannen om, gezien een nieuwe sportarena nog niet voor direct blijkt, deze zaal op te frissen en een nieuwe tribune – waarvan nota bene de bouwvergunning reeds een feit is - bij te plaatsen. Maar of dit zal gerealiseerd worden hangt af van een beslissing van het stadsbestuur die normaal op 13 juli aanstaande op de agenda staat.

...

Danny, als manager van de club moet je veel meer regelen en organiseren dan enkel de sponsorwerving. Hoe ziet je takenpakket er eigenlijk concreet uit op Okapi?
Zoals je weet is basket een passie. Ik probeer als commercieel manager eerst en vooral de nodige centen te vinden om dit Aalstar op niveau maar gezond ambitieus te laten draaien. Daarnaast heb ik enorm respect voor de Aalsterse supporters en voor zijn sponsors. Zonder deze 2 zijn we niks. We zijn bij Aalstar met zo'n aantal gepassioneerde mensen die het mogelijk maken dat we telkens weer een mooie prestatie neerzetten, elkeen op zijn eigen terrein. Ik ben er in elk geval fier op om tot die ploeg te mogen behoren. En als het van mij afhangt proberen we elk jaar ietsje meer en ietsje beter. Maar de toekomst van Okapi ligt NIET in onze handen maar in handen van het stadsbestuur. Komt er geen nieuwe, grotere zaal met meer mogelijkheden dan zie ik persoonlijk de toekomst van Aalstar somber in. Grote bedrijven zoals Generali, Base, Brantano,…zullen niet blijven investeren in onze club wanneer er geen groei meer mogelijk blijkt . Laten we met z'n allen, nog eens een oproep doen naar de stad Aalst. Nu we Aalst terug Europees op de basketkaart zetten wensen we graag een nieuwe zaal… een must willen we met dit Okapi blijven verder groeien.

...

Tot slot… Edwin, ben je nog steeds een gelukkige voorzitter?
Uiteraard! En dit om 5 redenen…
1. In het jeugdprogramma gaan we weer een (kleine) stap voorwaarts zetten.
2. Onze ploeg is breder en zal waarschijnlijk ook sterker worden.
3. We nemen voor de 1ste maal in ons jonge bestaan deel aan een Europabeker.
4. Wij hopen uiteraard dat de uitbreiding van het Forum met 500 seats werkelijkheid wordt. Wij hebben er voor het eerst sedert lang een goed oog in omdat het initiatief uitging van het CBS zelf. Wij hebben een nieuw plan voor de komende 3 jaar (tot onze nieuwe zaal er is !!??)
5. Ons budget blijft ondanks de crisis zeker al behouden… we blijven financieel gezond !

...

Bron: http://www.generaliokapiaalstar.be/content/view/609/2/

Kortom, Okapi hoopt nog altijd op een nieuwe zaal, maar wil in eerste instantie het forum uitbreiden met 500 seats.
Chimaera
Beheerder
 
Berichten: 3705
Geregistreerd: wo 20 feb 2008, 23:38
Woonplaats: Brugge

Re: Forum [Okapi Aalstar - 2.036]

Berichtdoor witn » do 23 jul 2009, 17:59

Zeer spijtig dat dit allemaal zolang moet duren.
Chimaera schreef:09/07/2009 Interview met voorzitter Edwin Schorreel en commercieel manager Danny Verhulst
Danny, hoe verloopt de soap rond de zaal? Zal de eventuele vergroting van deze huidige zaal er komen en hoe zit het met de bouw van de nieuwe zaal?
Er bestaan plannen om, gezien een nieuwe sportarena nog niet voor direct blijkt, deze zaal op te frissen en een nieuwe tribune – waarvan nota bene de bouwvergunning reeds een feit is - bij te plaatsen. Maar of dit zal gerealiseerd worden hangt af van een beslissing van het stadsbestuur die normaal op 13 juli aanstaande op de agenda staat.


Toevallig niets gevonden over die beslissing?
witn
Beheerder
 
Berichten: 942
Geregistreerd: za 16 feb 2008, 11:52

Re: Forum [Okapi Aalstar - 2.036]

Berichtdoor Chimaera » vr 24 jul 2009, 09:46

Nee. Op de site van de stad Aalst zijn nog geen gemeenteraadsverslagen te vinden van de maand juli. Op de site van Okapi staat een interview, gisteren afgenomen van de sportief manager, maar buiten het gewoonlijke zinnetje "de nieuwe zaal is absoluut nodig" leer ik er ook niks uit over de nieuwe zaal of verbouwingen aan de huidige.
Chimaera
Beheerder
 
Berichten: 3705
Geregistreerd: wo 20 feb 2008, 23:38
Woonplaats: Brugge

Re: Forum [Okapi Aalstar - 2.036]

Berichtdoor witn » vr 24 jul 2009, 13:04

Ik heb daarnet ook nog eens gezocht, maar met hetzelfde resultaat.

Soms kan je hier ook wat nieuws vinden omtrent de nieuwe zaal: http://www.bluearmada.be (De sfeergroep van okapi)
witn
Beheerder
 
Berichten: 942
Geregistreerd: za 16 feb 2008, 11:52

Re: Forum [Okapi Aalstar - 2.036]

Berichtdoor witn » ma 28 sep 2009, 15:44

Geen extra zitjes bij start competitie
Okapi Aalstar wijst met beschuldigende vinger naar stad

AALST - Bij basketbalclub Okapi Aalstar zullen er aan het einde van het seizoen 372 extra supporterszitjes geplaatst worden. De club had gehoopt die voor de competitiestart al te krijgen en vindt dat het Aalsterse stadsbestuur te lang gewacht heeft om een beslissing te nemen.
In Basketzaal Forum, waar de eersteklasser om de twee weken zijn thuismatchen speelt, is er op dit moment plaats voor 2.043 supporters. Waar nu de perstribune is, zouden er 372 zitjes worden bijgeplaatst. De club had graag gehad dat de zitjes er nu al stonden, maar dat is dus ijdele hoop.

'Enkele weken geleden hadden we bezoek van de brandweercommandant en enkele schepenen', vertelt Danny Verhulst van Okapi. 'Ze kwamen kijken of we kans maakten op een bouwvergunning, terwijl we die vergunning en de goedkeuring voor onze tribune al jaren hebben. We hebben dat al tientallen keren gemeld aan het stadsbestuur, maar blijkbaar wil het niet tot hen doordringen.'

Schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (SP.A) ontkent echter dat ze verantwoordelijk zou zijn voor de vertragingen. 'Okapi heeft wel een vergunning voor een uitbreiding, maar niet voor de trappen binnen', verklaart ze. 'Ik heb er de voorbije weken meermaals op aangedrongen om vaart te zetten achter het dossier, maar dat lukt voorlopig niet omdat er nog op advies van de brandweer moet worden gewacht.'

Vast staat dat de tribune nooit meer afgeraakt voor de competitiestart, die al over twee weken is. 'En dus moeten we het meteen uitstellen tot na het seizoen', legt Verhulst uit. 'Door de werken zouden vele andere zitjes niet gebruikt kunnen worden en dan derven we te veel inkomsten.'

Over het financiële aspect zijn de stad en Okapi het wel eens geraakt. 'De stad is bereid de nieuwe tribune te financieren en wij zullen dat terugbetalen door een verhoogde huur of iets dergelijks. Het nieuwe scorebord zal zij ook voor haar rekening nemen', aldus Verhulst.

En de nieuwe basketbaltempel? 'Daar hopen we samen met de supporters nu al jaren op, maar het zal duidelijk niet voor morgen zijn. De ene keer laat iemand uit het stadsbestuur weten dat de zaal op de Tragel-site er zeker komt, daarna zegt een collega-schepen dat het onmogelijk is. Wij blijven hopen, ook al is het een klein beetje gek.'

Bron: HNB

Diepe zucht...
witn
Beheerder
 
Berichten: 942
Geregistreerd: za 16 feb 2008, 11:52

Project Nieuwe Basketzaal Okapi Aalstar [Aalst - 4.000]

Berichtdoor witn » zo 08 nov 2009, 16:43

Wat nieuws:

Tragelsite zal klaar zijn vanaf 2012'
Met baskettempel voor Okapi Aalstar en evenementenzaal voor vierduizend mensen

AALST - Dankzij een compromis met distributienetbedrijf Eandis zal de Tragelsite vanaf 2012 klaar zijn om er het langverwachte evenementen- en sportcomplex voor Aalst neer te poten. 'We zijn klaar om met de bouw te beginnen', klinkt het opgewekt bij basketbalclub Okapi Aalstar.
De plannen voor een nieuw evenementen- en sportcomplex op de percelen tussen de Dendermondsesteenweg en de Tragel zijn niet nieuw, maar de realisatie ervan sleept wel al jaren aan. Dat komt onder meer doordat de vervuilde site maar niet gesaneerd raakt.

Op een debat, opgezet door serviceclub Fifty-One dinsdag, had schepen van Leefmilieu Johan Stylemans (Open VLD) echter goed nieuws: in 2012 zal de grond definitief gesaneerd zijn en dus klaar om bebouwd te worden.

'Voor Eandis, de huidige eigenaar van de grond, had de sanering van het terrein maar een lage prioriteit', legt schepen Stylemans uit. 'Daarom heeft de stad Aalst een compromis gemaakt met het bedrijf. Wij zullen de terreinen overkopen, op voorwaarde dat de sanering ons niet meer dan 3 miljoen euro kost. Dat is een te halen kaart, want we kunnen samenwerken met de openbare maatschappij Ovam. Zij saneert binnenkort sowieso de historische vervuiling op de aanpalende Neulandtsite en de Tragelsite zal ze erbij nemen. Een samenwerkingdie beide partijen minder zal kosten.'

'Als de bodemsanering rond is, is het de beurt aan Okapi Aalstar', vervolgt Stylemans.

'De club zegt dat ze een investeerder heeft die een multifunctionele zaal wil bouwen. Daarin zal een evenementenzaal moeten zitten van 4.000 vierkante meter, waar 4.000 mensen in kunnen.'

'Als dit nieuws correct is, kan ik de schepen wel op zijn mond kussen', reageert Danny Verhulst van basketbalclub Okapi. 'We wachten al zo lang op groen licht dat ik het bijna niet kan geloven. Onze investeerder is natuurlijk nog altijd aan boord. Voor onze ploeg voorzien we in een zaal met 4.000 zitjes, een restaurant en enkele seminarieruimtes. Verder moet er ook een extra evenementenzaal komen met plaats voor 1.000 mensen en er zal ook plaats zijn voor enkele commerciële activiteiten, zodat onze investeerder een return on investment krijgt. Als we in januari 2012 mogen beginnen bouwen, zal het complex af zijn midden 2013.'

Karim Van Overmeire van oppositiepartij Vlaams Belang is minder optimistisch over de inschatting van Stylemans.

'De meerderheidspartijen hebben al zo vaak beloofd zich aan hun planning te houden en telkens kwam er vertraging. Denken we maar aan de plannen voor de Siesegemkouter en de Hopmarkt. De eensgezindheid binnen het stadsbestuur lijkt me zeer broos. Voor hetzelfde geld blokkeert de ene schepen morgen weer projecten van de andere.'


Schepen geeft felle kritiek op eigen partijgenoten opgemerkt

AALST - De Aalsterse schepen Bart Van Lysebeth (CD&V) vindt dat er in het Trageldossier overhaaste beslissingen genomen worden.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Van Lysebeth heeft vorige week in een brief aan het college gewaarschuwd voor overhaaste beslissingen in het Trageldossier.

‘In hetzelfde schepencollege waarin we krampachtig op zoek gaan om geld te besparen, wil men de aankoop van die gronden er koste wat kost door duwen. Zonder de echte kostprijs te kennen', liet hij aan zijn collega's weten. ‘Ik wil niet aansprakelijk zijn voor wanbeheer van de stad in de bestuursperiode 2007-2012.'

‘De aankoopprijs (van de Tragelsite, nvdr.) bedraagt 1.145.000euro. De sanering ervan wordt geraamd op 3.195.145euro. Erg hoog, als je weet dat de stad en Eandis afgesproken hadden dat die saneringskosten niet hoger mochten worden dan 2.871.000euro. (...) Als schepen dreig ik medeplichtig te worden aan een van de grootste hold-ups op onze stadskas.'

Open VLD-schepen Johan Stylemans is een grote voorstander van de Tragelsite, en voelt zich persoonlijk aangevallen.

‘Van Lysebeth baseert zich op een worst-case scenario. Andere schattingen houden het op 2,8miljoen euro en dat is wel binnen de afgesproken marge. Ik vraag me af of mijn collega wel nog grote stadsprojecten wil realiseren. In vroegere legislaturen was het departement Ruimtelijke Ordening steeds een trekker hiervoor binnen het stadsbestuur, maar Van Lysebeth laat dit werk aan de anderen over. Als er een groot dossier op tafel komt, haalt hij finaal zijn geweer boven om het af te schieten. Het Trageldossier is zo ingewikkeld dat we beter allemaal aan hetzelfde zeil zouden trekken.'
witn
Beheerder
 
Berichten: 942
Geregistreerd: za 16 feb 2008, 11:52

Re: Forum [Okapi Aalstar - 2.036]

Berichtdoor witn » di 12 jan 2010, 09:58

Ondertussen heeft Stad Aalst de terreinen aangekocht waar de arena moet opkomen gekocht.

Stadsbestuur koopt Tragelsite

AALST - Het stadsbestuur van Aalst heeft beslist de grond op de Tragelsite op te kopen. Het zet daarmee een volgende stap naar de herwaardering van het oude industrieterrein.
De Aalsterse meerderheidspartijen zijn overeengekomen om de gronden op de Tragelsite voor een bedrag van 1.145.000 euro over te kopen van distributienetbeheerder Intergem.

De grond is ongeveer 3,5 hectare groot en grenst aan de Dender, de Dendermondsesteenweg, Rollerland en schroothandel Nieulandt.

Door vroegere industriële activiteiten is de grond erg vervuild en moet hij gesaneerd worden. Die sanering, die op 2,4 miljoen euro geschat is, zal grotendeels betaald worden door de stad Aalst (2,2 miljoen euro).

De rest legt Intergem bij.

Recent werd het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Tragel nog door de auditeur van de Raad van State vernietigd, maar dat is volgens schepen Johan Stylemans (Open VLD) geen reden om niet door te gaan met de aankoop van de gronden.

‘De projecten die we willen organiseren op de Tragelgronden zijn niet van de baan door die beslissing van de Raad van State. Als we het gebied willen herwaarderen, moeten we deze aankoop sowieso doen. Aalsterse verenigingen verwachten veel van de Tragelsite. Zo hopen carnavalisten dat er een grote evenementenhal komt en wil basketbalclub Okapi Aalster er een grotere baskettempel neerpoten dan het Forum. Die projecten zullen er nog steeds komen, maar wel met vertraging', zegt de schepen. ‘De sanering van de gronden duurt nog twee jaar. Intussen zullen wij een nieuw RUP maken.'

Schepen Bart Van Lysebeth (CD&V), die ook voor de aankoop van de gronden stemde, schat de timing iets pessimistischer in. ‘Voor we aan het RUP kunnen beginnen, moeten we eerst een milieueffectenrapport maken. Daarom denk ik dat het minstens nog drie jaar zal duren.'
witn
Beheerder
 
Berichten: 942
Geregistreerd: za 16 feb 2008, 11:52

Re: Forum [Okapi Aalstar - 2.036]

Berichtdoor Zeno2 » do 14 jan 2010, 22:25

Dat is goed nieuws en slecht nieuws in 1 boodschap.

Eindelijk een gekozen locatie maar een jarenlange sanering en administratie voor de boeg en een rem voor Okapi.

De trein der traagheid raakt Belgie niet uit...
Zeno2
 
Berichten: 329
Geregistreerd: di 03 maart 2009, 20:37

Re: Forum [Okapi Aalstar - 2.036]

Berichtdoor witn » vr 15 jan 2010, 08:06

Klopt volledig, we moeten vooral het positieve nieuws onthouden. Er is eindelijk een stap vooruit gezet in dit dossier die nu al veel te lang aansleept. Hopelijk kunnen ze vlug starten met de sanering. Volgens oudere berichten zou het saneren duren tot 2012, maar ik weet niet of de laatste vertraging daar al in zit.
witn
Beheerder
 
Berichten: 942
Geregistreerd: za 16 feb 2008, 11:52

Re: Project Nieuwe Basketzaal Okapi Aalstar [Aalst - 4.000]

Berichtdoor Chimaera » di 27 apr 2010, 18:58

Okapi Aalstar hoopt het complex tegen 2013 af te hebben

'Aalst moet voorbeeld nemen aan spectaculair Guggenheim-museum'

vrijdag 23 april 2010 Auteur: Bart Biesemans

AALST - Als het van CD&V-schepen Bart Van Lysebeth afhangt, krijgt de stad Aalst tegen 2013 een evenementencomplex dat evenveel indruk maakt als het Guggenheim-museum in Bilbao. 'Aalst mag niet vies zijn van ambitie.'

Het Guggenheim-museum in het Spaanse Bilbao, het Nederland Hotel bij onze noorderburen en de Spiroudome in Charleroi. Deze drie indrukwekkende gebouwen moeten volgens de Aalsterse schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Van Lysebeth (CD&V) de inspiratie bieden voor de evenementenhal van basketbalclub Okapi Aalstar, die langs de Tragel gebouwd zal worden.

Museum en hotel

'In Aalst word je wat vies bekeken als je ambitie hebt, maar dat is net waar deze stad nood aan heeft, zowel voor de Aalstenaars zelf als voor de bedrijven', verklaarde de schepen gisteravond op een infoavond voor ondernemers. 'Behalve een evenementenhal, kunnen we op de Tragelsite ook een museum opstarten zoals het M-museum, dat onlangs de deuren opende in Leuven. En waarom zouden we geen hotel bouwen op de site, zodat bezoekers daar kunnen blijven overnachten? Dit kan een locatie worden waar ook boksgala's en concerten als The Night of The Proms georganiseerd kunnen worden. En dat alles in een spectaculaire architectuur', klinkt het.

De uitspraken zijn opmerkelijk, want onlangs was er nog slecht nieuws voor de Tragelsite: in december gaf de auditeur van de Raad van State een negatief advies voor de herinrichting van de site.

'Dat was inderdaad geen goed nieuws, maar tijdens de vertragingen die we eventueel oplopen zullen we al energie steken in de aanmaak van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan. Ik maak me sterk dat het evenementencomplex er zal komen', verklaart Van Lysebeth.

Goed nieuws Rudy De Hainaut, de voorzitter van Okapi Aalstar. 'Intussen zijn de plannen voor ons complex al concreter geworden', zegt hij. 'Op de grond die de stad koopt, zullen we het evenementencomplex zelf financieren. De stad Aalst mag dan een afgesproken aantal dagen per jaar de zaal gratis gebruiken. We hopen tegen 2013 het complex af te hebben.'

SP.A en Open VLD, die samen met CD&V de meerderheid vormen, zijn positief verrast door Van Lysebeths uitspraken.

'Mijn collega Van Lysebeth was vroeger zeer sceptisch over de Tragelsite als locatie, maar hij is blijkbaar tot inkeer gekomen. Ik hoop dat dit geen schone schijn is', zegt Open VLD-schepen Johan Stylemans.

Ann Van de Steen (SP.A): 'Wij zijn ook voor een mooi complex langs de Tragel, al moet het wel betaalbaar zijn.'

Bron: Het Nieuwsblad
Chimaera
Beheerder
 
Berichten: 3705
Geregistreerd: wo 20 feb 2008, 23:38
Woonplaats: Brugge

Re: Okapi Aalstar: Forum [2.036] + project nieuwe zaal [4.00

Berichtdoor Chimaera » do 16 jun 2011, 14:35

Een beetje meer zicht op de (infrastructurele) toekomst van de vice-kampioen op korte (+250), middellange (+1.100) en lange (nieuwe zaal, 4.000) termijn. Schrijnend hoe moeilijk het daar gaat... Aalst is een populaire club met historiek/traditie, het gaat sportief voor de wind... Wat in Bergen, Luik, Oostende, Charleroi, Bree, Antwerpen... kan moet in Aalst dan toch ook kunnen, zou je denken. Blijkbaar niet.

Basketbal
Edwin Schorreel ‘Nieuwe Ring zou 1.100 extra zitjes opleveren'

dinsdag 07 juni 2011

AALST - Edwin Schorreel stond acht jaar aan het voorzittersroer bij Okapi Aalstar. De gewezen speler en trainer van de Ajuinenclub gaf twee jaar geleden bewust de fakkel door aan Rudy De Hainaut omdat die over betere connecties beschikt met het oog op de bouw van een nieuwe thuishaven.

In afwachting van de verhuizing naar een nieuw sportcomplex op de site ‘Tragel' wordt intussen geschermd met de bouw van een nieuwe Ring in het huidige Forum, waardoor er 1.100 zitjes zouden bij komen en het Forum dan over een capaciteit van ruim 3.000 plaatsen zou beschikken. Zelfs deelname aan de Euroleague zou dan mogelijk zijn in de Vlaamse basketbalstad bij uitstek.

Ideale scenario

Schorreel weet dat drie scenario's op tafel liggen, maar een nieuwe Ring is voor hem het ideale scenario.

‘Door het dak omhoog te trekken, is dat mogelijk. Via de bouw van twee zijtribunes en de Ring krijgen we er 1.100 zitjes bij. Het restaurant kan worden uitgebreid op de huidige parking, terwijl in het huidige restaurant loges ingericht kunnen worden. Daardoor zouden we de kloof met het budget van Oostende, Bergen en Antwerpen kunnen verkleinen. Het is een prima oplossing op middellange termijn. Op lange termijn zie ik ons evolueren naar een multifunctioneel complex dat we zouden delen met voetbalbroer Eendracht Aalst.'

Schorreel verwacht een initiatief vanwege de stad.

‘De huursom mag gerust opgetrokken worden. Zelf investeren in een zaal waarvan de stad eigenaar is, zie ik evenwel niet zitten.'
Bron: Het Nieuwsblad

Forum te klein voor Europese basketmatchen
Thuishaven Okapi wordt maatje groter

woensdag 08 juni 2011

AALST - Het stadsbestuur van Aalst laat het Forum, de thuishaven van Okapi Aalstar, uitbreiden. De basketclub is daarmee even uit de nood maar blijft wel hopen op een forsere uitbreiding of, beter nog, een totaal nieuwe zaal.

Door de verbouwing krijgt het Forum 250 extra plaatsen. 'Er werd al gesproken over 375 extra supportersplaatsen maar dat cijfer is niet correct', zegt algemeen manager Danny Verhulst. 'We moeten immers twintig plaatsen reserveren voor de pers en op de plaats waar de extra tribune gebouwd wordt stonden al een goeie honderd supporters. Netto krijgt de zaal er 250 plaatsen bij.'

De club blijft intussen hopen op een nieuwe zaal, of, als dat niet kan, op de bouw van een bijkomende ring die plaats zou bieden aan 1.100 extra supporters. 'Met die uitbreiding zouden we zeker Europees kunnen spelen. Daarvoor zijn 3.000 plaatsen nodig. Nu weten we nog niet of we Europees aan de slag kunnen.'

Het nieuws van de verbouwingswerken deed de telefoon in het Forum gisteren roodgloeiend staan: heel wat supporters hoopten door de uitbreiding een abonnement te kunnen aanschaffen. 'We zullen wel wat extra plaatsen kunnen verkopen maar veel zullen dat er niet zijn', zegt Verhulst.

'De kant van de perstribune wordt hoog in de nok volgebouwd met extra plaatsen die zullen aansluiten op de huidige tribunes', legt hij verder uit. 'We gaan dus bouwen boven de huidige togen in de twee hoeken van de zaal.' De werken zouden tegen eind september klaar moeten zijn want dan wordt al de eerste Europese ronde gespeeld.

'Eerst zullen we zien of onze zaal daarvoor geschikt is, dan kijken we of we eventuele data kunnen switchen. Hetzelfde moeten we misschien doen voor onze eerste thuiswedstrijd in de competitie op 2oktober tegen Bergen.'

Intussen wil Okapi ook met de stad onderhandelen over de stijging van de verhuurprijs die de stad, eigenaar van het Forum, aanrekent.

Ook gisteren war er al overleg met het stadsbestuur. 'De wil is er om iets te doen. Er wordt toch nog gekeken of de mogelijkheid bestaat de grote ring te bouwen', zegt Verhulst. 'Wij zullen nu intern alles nog eens bekijken en becijferen.'
Bron: Het Nieuwsblad
Chimaera
Beheerder
 
Berichten: 3705
Geregistreerd: wo 20 feb 2008, 23:38
Woonplaats: Brugge

Re: Okapi Aalstar: Forum [2.036] + project nieuwe zaal [4.00

Berichtdoor Zeno2 » vr 17 jun 2011, 20:54

Zeer triestig verhaal. Aalstar, de club met de gouden eieren, alleen mag ze die nergens droppen.
Lijkt op dat van Anderlecht in het voetbal. Tijdelijk uitbreiden, dan weet je dat het minstens 10 à 15 jaar zal duren alvorens de nieuwe arena er zal staan.
Zeno2
 
Berichten: 329
Geregistreerd: di 03 maart 2009, 20:37

Re: Okapi Aalstar: Forum [2.036] + project nieuwe zaal [4.00

Berichtdoor Chimaera » di 05 jul 2011, 14:14

01/07/2011 Persmededeling uitbreiding Forum

Als bestuur van de vice-kampioen en eerste club van Vlaanderen verheugen we ons op de beslissing van het stadsbestuur om ons een investeringssubsidie toe te kennen voor de realisatie van een bijkomende tribune en uitbreiding van het restaurant.

Er zullen 375 zitjes bijkomen en als club doen we er alles aan om dit zo snel mogelijk te realiseren. Gezien de formaliteiten met de stad en de selectie aannemers – openbare aanbesteding – kan pas het volgende seizoen deze tribune gerealiseerd zijn. Als club betalen we ook een extra huur voor deze realisatie aan de stad.

De toekomst met deze bijkomende tribune ziet er dus al wat positiever uit gezien de realisatie van de nieuwe zaal pas in 2015 zal gerealiseerd worden, dit gezien de vele overheidsprocedures die nog dienen doorlopen te worden.

We rekenen hier op de verdere steun van alle partijen in Aalst.

Voorzitter Okapi Aalstar
Rudy De Hainaut

Bron: www.generaliokapiaalstar.be
Chimaera
Beheerder
 
Berichten: 3705
Geregistreerd: wo 20 feb 2008, 23:38
Woonplaats: Brugge

Re: Okapi Aalstar: Forum [2.036] + project nieuwe zaal [4.00

Berichtdoor Chimaera » za 13 aug 2011, 15:02

Okapi krijgt dit seizoen nog extra zitplaatsen

Forum wordt uitgebreid

zaterdag 13 augustus 2011, 03u00
Auteur: Peter Van den Bossche

Afbeelding
Architect Johan van Dorpe met de plannen van zaal Okapi. Op korte termijn kunnen er 150 zitplaatsen extra gecreëerd worden. pvdb © Peter Van den Bossche

AALST - De capaciteit van zaal Forum kan op heel korte termijn vergroot worden met 150 zitplaatsen. Dat zegt architect Johan Van Dorpe die de mogelijkheden onderzocht. Er komt volgende week een vergadering met de stad en de club.

Okapi Aalstar heeft in het Forum geen plaats om alle supporters een abonnement te verkopen. Ook commercieel blokkeert dit de club. Sponsors willen financieel steunen maar vragen daar zitplaatsen voor in ruil en dat kan niet. Omdat een nieuwe zaal niet meteen gerealiseerd zal worden, beloftes van het stadsbestuur worden niet ingelost, wordt onder meer de perstribune uitgebreid.

'Omdat de competitie bijna start en het dossier nog niet in orde was, moesten we wachten tot mei 2012', legt general manager Danny Verhulst uit.

Oplossing

Architect Johan van Dorpe, die in 1992 de zaal bouwde, heeft een oplossing. Die kan op enkele weken tijd 150 zitplaatsen extra opleveren.

'In de twee hoeken boven de togen bouwen we een aflopende tribune. Het systeem is een soort meccano. De aannemer kan alles opmeten en dan wordt dat gemaakt in staal en ingepast in de zaal. Die constructie kan op enkele dagen worden geplaatst. We moeten die alleen verankeren. Volgens mij moet het dus lukken om die werken uit te voeren tussen de wedstrijden in.'

Johan Van Dorpe bouwde de zaal onder het vorige bestuur. 'Ik ben er fier op, de zaal was de mooiste van het land en van andere clubs kwam men kijken, de capaciteit van 2.300 plaatsen was toen voldoende. Veel voorwaarden werden niet gesteld, wel dat de zaal ook moest dienen om volleybal en tennis te spelen en dat kan want de gaten zijn voorzien. Ook hebben we toen al aan de achterzijde in bredere deuren voorzien om materiaal te kunnen laden en lossen, aan het plafond zijn extra sterke balken voorzien voor het ophangen van bijvoorbeeld lichten.'

Overleg

De piste om niet langer te wachten met de 'beperkte' uitbreiding van de zaal wordt volgende week besproken op een vergadering met de stad en de club. De club wil een aannemer zoeken om de kostprijs beperkt te houden.

'De stad gaf ons toestemming te investeren en in functie van het gebruikte budget verhoogt onze huurprijs. Wij hopen dus op een aannemer die ook de club wil sponsoren', aldus nog Danny Verhulst.

Als die gevonden wordt en de stad gaat akkoord kunnen de stalen tribunes worden gebouwd, in iedere hoek van de zaal betekent dat 75 extra plaatsen, in een derde fase kan dan ook de perstribune worden aangepakt.

'Daar moet een zware betonnen muur weggenomen worden, dat is het grootste werk', aldus nog de architect.

Bron: Het Nieuwsblad Regio Aalst
Chimaera
Beheerder
 
Berichten: 3705
Geregistreerd: wo 20 feb 2008, 23:38
Woonplaats: Brugge

Re: Okapi Aalstar: Forum [2.036] + project nieuwe zaal [4.00

Berichtdoor witn » wo 17 aug 2011, 08:00

witn
Beheerder
 
Berichten: 942
Geregistreerd: za 16 feb 2008, 11:52

Re: Okapi Aalstar: Forum [2.036] + project nieuwe zaal [4.00

Berichtdoor Chimaera » vr 19 aug 2011, 10:43

Stad maakt werk van Tragel, dossier kan jaren aanslepen

donderdag 18 augustus 2011, 03u00

AALST - De problematiek van de Tragel en daaraan gekoppeld de aanleg van de Nieuwe Tragelweg, nodig voor de ontsluiting en herontwikkeling van de huidige pendelparking, beheerst al jaren het politieke leven in Aalst. Na de vernietiging van het Plan Tragel leek de droom van de vorige bestuursmeerderheid voor een van de belangrijkste deelprojecten van het Masterplan voor de Stationsomgeving verder af dan ooit. Hierdoor kwam niet alleen de herwaardering van de oude Tragelsite, maar ook de evenementenzaal met integratie van een sportzaal voor Okapi in het gedrang.

‘Ook de aanleg van de Nieuwe Tragelweg leek hierdoor voor onbepaalde tijd uitgesteld. Nochtans is deze broodnodig voor de ontsluiting van de pendelparking waarop plaats zal komen voor een nieuw parkeergebouw voor de NMBS (950 plaatsen) en de invulling met wonen, kantoren en handel. Bovendien is aan dit project een subsidie van 3 miljoen euro verbonden als bijdrage van het Vlaamse Gewest aan de realisatie van het Masterplan', zegt schepen van patrimonium Johan Stylemans (Open VLD) .

Er zijn al enkele gronden aangekocht. ‘Al die tijd zijn ook de onderhandelingen over de aankoop door de stad van de eigendommen van Warehouses De Pauw blijven lopen. Eergisteren ging het CBS unaniem akkoord om in de gemeenteraad van 30augustus het principe voor te leggen van de aankoop ervan tegen 8, 5 miljoen euro.'

Aan de Dendermondsesteenweg zijn er onderhandelingen met Leenbakker en Blokker. Ook de onderhandelingen met andere handelszaken worden voortgezet.

Bron: HNB
Chimaera
Beheerder
 
Berichten: 3705
Geregistreerd: wo 20 feb 2008, 23:38
Woonplaats: Brugge

Volgende

Keer terug naar Belgische Indoor Arena's

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten

cron